موږ له 1983 راهیسې د نړۍ په وده کې مرسته کوو

د پوښاک مقاومت لرونکی پلیټ