موږ له 1983 راهیسې د نړۍ په وده کې مرسته کوو

زاویه فولاد/بار